Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Oficiální název: Chrustenice

Důvod a způsob založení: Obec Chrustenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Organizační struktura: Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Podrobněji viz „Organizační struktura“

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice
Úřední hodiny: pondělí, středa: 13,00 – 17,00
Telefonní čísla: 311 672 117 nebo 311 671 618
Adresa internetové stánky: www.chrustenice.cz
Adresa e-podatelny: elektronická podání v digitální podobě lze učinit zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obecni.urad@chrustenice.cz
Další elektronické adresy: obecni.urad@chrustenice.cz

ID datové schránky: 4una7r4

Případné platby lze poukázat: 0363826389/0800
Identifikační číslo organizace (IČO): 00509663
Daňové identifikační číslo (DIČ): Obec není plátcem DPH.
 
Dokumenty
– viz Úřední deska 
– viz Rozpočet
– viz Usnesení

Žádosti o informace
Žádost o informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou v úřední hodiny, telefonicky, písemně, elektronicky. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obec Chrustenice zveřejňuje informace na úřední desce v obci a na internetové úřední desce v rámci www stránek obce na adrese www.chrustenice.cz

 Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně, elektronickou poštou.

Osobní podání: na obecním úřadě (Chrustenice 69) v úředních dnech a hodinách (pondělí, středa 13,00 – 17,00)

Telefonické podání: 311 672 117 nebo 311 671 618

Poštou na adresu Obecní úřad Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice

Elektronicky na e-mail: obecni.urad@chrustenice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 4una7r4

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
– komu je žádost určena,
– jaká konkrétní informace je požadována,
– kdo žádost podává.
Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a adresu.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Opravné prostředky: Proti rozhodnutí OÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

  1. a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
  2. b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  3. c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  4. d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Formuláře: Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Chrustenice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: infobox Záchranný kruh na úvodní stránce www.chrustenice.cz
Portál veřejné správy: https://portal.gov.cz/obcan/

Předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů (bude doplněno)
Obecně závazné vyhlášky

Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona (bude doplněno)

Licenční smlouvy: V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Obecní knihovna Chrustenice
Sbor dobrovolných hasičů
Mateřská škola

Comments are closed.